Παρατείνεται έως τις 14 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ 2022

1 month ago 2
Για όσες δηλώσεις υποβληθούν από 15 Ιουλίου και μετά, θα επιβληθεί η προβλεπόμενη επιτίμιο 1% για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και ως 25 ημέρες.
Δείτε όλο το άρθρο